مثل ابرها شعری که بر سر در وبلاگ است متعلق به خانم پانته ا صفایی است http://mesle-abrha.mihanblog.com 2020-07-10T09:30:34+01:00 text/html 2016-03-14T13:08:06+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی یک نفر دنبال تو می گشت ... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/42 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">از کوچه ی مهتاب... نه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از کوچه باغ مهربانی های تبریزی</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از طاقلار</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از دخمه ها</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از نارون های کهن سالی که می دانیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از کودکی هایی که با من شعر می خواندی</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از گریه هایی که نمی دانم چرا</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از خانه ی مادر بزرگی که دل ما را گره میداد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">از این همه، من چشم می گیرم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من چشم می گیرم تو قایم می شوی این چند سالی را که… عمری شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">تا چند بشمارم!؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">تو فرصت قایم شدن داری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...!</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من سالهای سال دنبال تو می گشتم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">این سال هایی که نبودی از تو می گفتم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">در سایه ی هر بید مجنون، دامن هر کوهسار و در کنار جویباران از تو می خواندم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من آسمانم با تو قسمت شد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من دلخوشی هایم خیال دستهایت بود</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">آی آسمان عشق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">آن تخت چوبین میان باغ یادت هست؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">ای کاش می شد میزبان عشق ما باشد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">ای کاش می شد زندگی مان خالی از ای کاش ها باشد</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">ای کاش می شد در هیاهوی تو و گیلاس ها، در ولولای شادی انگور و چشم تو</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من هر گل این روسری را دست باد صبح بسپارم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">دریای عشقم هرچه بی پایان و بی پایاب خوشتر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">عشق شیرین است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من خواب دیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خواب دریا را</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">که یعنی عشق،</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این بی چراتر کار عالم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سخت طوفانی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تعبیر خواب از ابن سیرین است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>_</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">بگذر از این بی چند و چون</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بگذار تا واگویم این فریادها را هرچه باداباد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">ای خوش به حال هر گلی را که تو می بویی</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">ای خوش به حال هر ضریحی که تو می بوسی</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">ای خوش به حال هر چه را زُل می زنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">بعد از گذشت سالها</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">من</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">چشم واکردم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">نبودی</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">هرکجایی را که سرگردان و حیران تو می گشتم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حالا چرا هر قدر می گردم نمی بینم؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حالا چرا هر قدر می گریم نمی آیی؟</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید نمی خواهی که پیدایت کنم شاید نمی خواهی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span></span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">اما اگر یک روز برگشتی</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">کنار نارون ها</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">کوچه ی مهتاب یادت باشد ای گمگشته ی دیرین</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 107%; white-space: pre-wrap;">یک نفر دنبال تو می گشت...</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 107%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2015-11-12T15:23:29+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی ........ http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">حتی اگر لبریز سرما و خزان باشی</span></div> <div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">یا نه به گرما شرجی خرماپزان باشی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">مثل دهی متروک در نزدیکی یک رود</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">یا نه به وسعت سر به سر نصف جهان باشی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">وقتی نه خشتی هست و نه ایینه ای در عشق</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">فرقی ندارد پیر باشی یا جوان باشی...</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">من بلبلی کز کرده در کنج قفس بودم</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">تو می توانستی برایم اسمان باشی...</font></div> </div> text/html 2014-10-03T11:06:34+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی حجیت ذاتی قطع http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/36 <font size="4">"شک دارم"، اینکه بی مبالاتی نیست</font><div><font size="4"><br></font><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;گه گاه "یقین" به جز خیالاتی نیست...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;چندی است به این گزاره می اندیشم:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"حُجیّت قطع" اینقدر ذاتی نیست!</font></div></div> text/html 2013-07-20T13:22:38+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی حالا تو رفته ای... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/21 <div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">از شاخه آن شب چند برگ سبز را چیدی</span></div> <div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">با غصه هایت باز مثل غنچه خندیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">تا اینکه برگردم به رسم مهربانی ها</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">پشت سرم هنگام رفتن آب پاشیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">رو می گرفتم تا نفهمی اشکهایم را</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">تو زیر چادر هق هق...آه انگار فهمیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">در خاطراتت صبح های کودکیمان بود</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">صبحی که توی صورت من آب پاشیدی...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">یادت می آید خاطرات چارراه زند؟</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">یادت می آید تو لباس سبز پوشیدی؟</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">یادت می آید اسب کالسکه زمینم زد؟</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">یادت می آید تو چقدر آن روز ترسیدی؟</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">یا خاطرات خاله بازی کنار حوض...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">یادت نمی آید؟ به من یکریز خندیدی!</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">هل دادی و از پشت توی حوض افتادم...!</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">ها ! ها ! همان که هی بهانه می تراشیدی!</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;***</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">ای کاش می ماندند رویاهای دیروزی</span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">ای کاش می ماندی هزاران سال خورشیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">وقتی نبودم چشم همسایه دلت را برد</span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">نام و نشانش را از اهل کوچه پرسیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">«تو قد کشیدی قد کشیدند آرزوهایت</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">کم کم مرا در خاطرات کهنه پیچیدی»*</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">وقتی که بی من رو به فرداهات می رفتی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">هر چه صدا کردم تو را انگار نشنیدی</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">دنیا همین یکچند با هم بودن ما بود</span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">دنیا همین یکچند بود اما نفهمیدی...</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">* این بیت متعلق به شاعر گرامی، خانم پانته آ صفایی است که با اجازه ی خودشان افتخار استفاده از آن را داشتم.</font></div> text/html 2013-06-26T14:04:35+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی وقتی... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/20 وقتی دلت دنبال عشقی سرسری باشد<div><br></div><div>باید که دستانت از آن دیگری باشد</div><div><br></div><div>باور نخواهم کرد این چشمان نامعصوم</div><div><br></div><div>چشمی که از من بی هوا دل می بری باشد</div><div><br></div><div>آه ه ه این شب یلدا چه دامن گیر خواهد شد</div><div><br></div><div>وقتی شب گیسوی تو بی روسری باشد</div><div><br></div><div>با خنده هایت مست می خواهی مرا آخر _</div><div><br></div><div>آخر چرا ساغر به لب می آوری؟ باشد...</div><div><br></div><div>باشد بیاور، غنچه کن لبهای سرخت را</div><div><br></div><div>تا نوشداروی پریشان خاطری باشد</div><div><br></div><div>ای مهربانی که همین جایی! نگاه ما</div><div><br></div><div>ای کاش می شد بینمان پیغمبری باشد...</div> text/html 2013-04-21T03:12:52+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی وقتی زمستانی http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/19 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="3">برای گاه گاهی که هوای زندگی سرد می شود...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><o:p><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">باید شبیه باد شب های زمستانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">تا آخرین برگ درختان را بخشکانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">وقتی که سردی حتم دارم قصد کردی تا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">ابر دو چشمان مرا بر خود ببارانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">دلگیرم از وقتی غزل های تو دلگیرند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">می گریم آن وقتی که بر غمهات گریانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">من با تو در بین غزل ها زندگی کردم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">باید مرا بین غزل هایم &nbsp;بمیرانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">آری به قول شاعری کاز عشق می فرمود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو کولی زیبای گندمگون به آسانی-<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">در فال دستم هر چه ناپیداست می بینی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">از رازهایم هر چه نامعلوم می دانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; اما چرا از عمق چشمانم که مبهوت اند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; درد و غم یک عشق دیرین را نمی خوانی؟</font><font class="Apple-style-span" size="4"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2013-03-09T16:53:31+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی آنچه رفت... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/18 <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">شبهای بی تو در هوایی سرد و بارانی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">رد میشدم از کوچه هایی خیس و طولانی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">هر خش خش برگی مرا تا کودکی میبرد</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تا سالهای بی خزانی بی زمستانی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">گویی ورق میخورد رویاهای دیروزی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">گویی که میبارید بارانی بهارانی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">یک لحظه حس کردم کنارم راه می آیی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">میخواستی از چشم خیسم اشک بستانی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">آن لحظه یادم هست با تردید پرسیدم</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">آیا برای تا ابد تا عشق میمانی؟</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">اشکی چکید از گوشه ی چشمت جوابم را</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">گفتی و بردی هر چه غم هر چه پریشانی</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">حالا میان کوچه با یاد تو میختدم</span><o:p></o:p></p> <p align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL">دیگر نمیخواهم بگیرد کوچه پایانی...</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2013-03-07T19:54:28+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی عاشقانه نیست؟ http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">لای لحظه های سبز کودکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">داستان عشق، پا گرفت...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">تو ولی خبر نداشتی که عشق چیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گرم کودکی خویش... <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">زیر سایه ی پدر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هرم آفتاب مهر مادری؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">این همه بس است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا مرا به یاد نسپری...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">این همه بس است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا به جا نیاوری؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">تو!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>کجا شب به سیل اشک دل به خواب داده ای؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(کودکم مخواب!) تو به خواب اگر روی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>صورتم ز سیلی جفا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سرخ می شود؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">حرف های مادرم هنوز یادم است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(کودکم مخواب!)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">من ولی بی خبر زغصه های او<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به&nbsp;</span>خواب می شدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">صبح زیر چشم مادرم کبود بود...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">دزدکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زیر چادر سفید خویش می گریست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مادرم غریب بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>جز خدا کسی نداشت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">گاه گاه لقمه از دهان خویش می گرفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا مرا به خون دل بزرگ کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">جانماز مادرم همیشه خیس اشک بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>من ولی... مست خنده های کودکی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">او نهفته می گریست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا لبان من به خنده وا شوند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آآآآآی ی ی عاشقانه نیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:246.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">تو خبر نداشتی که عشق چیست...<o:p></o:p></span></p> text/html 2013-03-05T17:04:09+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی این روزها حالش خوب نیست... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/16 همیشه، هرجا اسم تو می آمد، آرزو می کردم ای کاش مال من باشی... می انگاشتم زمستانم به یمن حضور تو بهاران شود... می انگاشتم که من و تو ریشه هایمان به آب، شاخه هایمان به آفتاب می رسد...می انگاشتم که حاصل جمع تمام قطره ها می شود دریا...<div><br><div>تو دریا، تو ساحل، تو خوب، تو سبز... من اما سرد و زهرآلود، &nbsp; من خزان بی بهار... من چقدر گم...&nbsp;</div><div><br></div><div>این روزها هر کسی سر در چیزی دارد</div><div>یکی سر در کاخ</div><div>یکی سر در کوخ</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی سر در گریبان</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی هم مثل من:</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سر در گم...</div> </div> text/html 2013-02-21T17:45:50+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی وقتی حرفی نداری http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/15 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in"><b><span lang="AR-SA">حسرت پرواز</span></b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">دیری‌است از خود، از خدا، از خلق دورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">با این‌همه در عین بی‌تابی صبورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">پیچیده در شاخ درختان، چون گوزنی</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">سرشاخه‌های پیچ‌درپیچ غرورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">هر سوی سرگردان و حیران در هوایت</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">نیلوفرانه پیچکی بی‌تاب نورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">بادا بیفتد سایه‌ی برگی به پایت</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">باری، به روزی روزگاری از عبورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">از روی یکرنگی شب و روزم یکی شد</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">همرنگ بختم تیره رختِ سوگ و سورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">خط می‌خورد در دفتر ایام، نامم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">فرقی ندارد بی‌تو غیبت یا حضورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">در حسرت پرواز با مرغابیانم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">چون سنگ‌پشتی پیر در لاکم صبورم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt">آخر دلم با سربلندی می‌گذارد</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">سنگ تمام عشق را بر خاک گورم</span><div><span lang="AR-SA" dir="RTL"></span><font class="Apple-style-span" face="'Times New Roman', serif" size="2"><br></font> <div><font class="Apple-style-span" face="'Times New Roman', serif" size="2">مرحوم قیصر امین پور</font></div></div> text/html 2013-01-19T17:35:41+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی متن ادبی مربوط به بیداری اسلامی http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/14 این متن در مهر ماه1391 رتبه ی اول همایش بیداری اسلامی در بخش متن ادبی را به دست آورد: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; ">بسم الله الرحمن الرحیم</span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">امروز و در این حاشیه ی خط خورده ی تاریخ، کسانی می میرند که در هر کجای تاریخ غیر از این گوشه ی نحس اگر بودند هر کدامشان اسطوره ی هزار داستان از هزار و یک شب روزگار می شدند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">و من در این شهر به شدت آشنا، با دلی به غایت کوچک، کجا می توانم غربت تو را و دل دریایی ات را بفهمم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">شرمنده ام که واژه های...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>و ای کاش دمی نگاهت در نگاهم گره می خورد و بی واژه می گفتم...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شرمنده ام از این بی شاعرانگی هایی که در الفاظ روزگارم موج می زنند و همین ها ساحل قلب مهربانت که غزل های آزادی و عزت در آن جان می گیرند را در مد غرورشان غرقه می کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">همین الفاظی که امروز ورد زبان بالا نشینان شهر است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">مدرن، پست مدرن، حقوق بشر، سازمان ملل، راست و چپ، جمهوری خواه و دموکرات، سوسیال و لیبرال و چه چه و چه...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و من و تو چه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>می دانیم که این ها کجای ذهنمان را اشغال کرده اند و یا ما کدام گوشه ی دنیاشان را اشغال کرده ایم؟!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">آری من و تو...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>راستی خدا کند من و تو یکدیگر را گم نکنیم؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">خدا کند من و تو هیچ گاه بی شاعرانگی ها را نفهمیم؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">بگذار ساحلت را غرقه سازند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ساحل بهانه ایست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رفتن رسیدن است...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر من و تو با هم باشیم دیگر ملالی نیست اگر تفنگچیان و کابوهای غرب بر ما بتازند؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">خنده ات می گیرد اگر رقاصه های تمام دیسکوهای نیویورک و بریتانیا و اسپانیول ها خیال خام هجمه در سر داشته باشند؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">اکر من و تو...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اصلا به ما چه که فلان فیلسوف، حقیقت ما را به دیوانگی های خود می فروشد؛ در شهرهاشان که ما حتی اسمشان را هم نشنیده ایم اگر سردشان شود انسان می سوزانند؛ اگر بازارشان کساد شود انسانیت می فروشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">و تو یادت نرود قرار ما اینجا نبود؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">این گوشه ی تاریخ، این حاشیه ی خط خورده مرا می رنجاند؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">من و تو باید تاریخ فردا را جور دیگری رقم بزنیم...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نه در حاشیه، که در متن...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>سجاد ابراهیمی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شهریور ماه 1391<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2012-12-05T16:55:59+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی همین دنیا... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/13 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">نقاشی ام کن یک شبی هنگام مستی هات&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;طرحی بساز از من شبیه کاردستی هات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دنیا، همین خندیدن و با هم نشستن ها&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دنیا، همین مستی، همین ساغر پرستی هات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دنیا همین من، تو، اگر چه دور اگر چه دیر...&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;دنیا فقط تو، فارغ از بالا و پستی هات...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محبوب من! دنیا، نرفتن،نارسیدن داشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دنیا، شکستن ها، ندیدن ناشنیدن داشت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تو میوه ی تلخی نمی خواهی ولی گاهی&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;باغِ خزانِ زندگی اجبارِ چیدن داشت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گاهی به مرغی عاشقی، مرغی که از آغاز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;از شاخه ی خشکیده ات عزم پریدن داشت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp; آری، اگر چه خاطراتی تلخ بر جا ماند&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; با این همه ناز تو، خوب من! خریدن داشت</font></span> text/html 2012-12-03T17:28:55+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی رسم ماندن... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/12 به لطف خدا و با کمک یکی از مخاطبین عزیز، شاعر این شعر زیبا رو پیدا کردم: جناب آقای شکارسری.<div><br><div>به میدان چه می شد که بی سر بمانم؟</div><div><br></div><div>همانطور تا صبح محشر بمانم</div><div><br></div><div>چه کردم که زخمی به نامم نیفتاد؟</div><div><br></div><div>و ماندم که در عاشقی در بمانم</div><div><br></div><div>از آن آسمانها فقط قسمتم شد</div><div><br></div><div>که در سوگ سرخ کبوتر بمانم</div><div><br></div><div>نمی دید چشمم به کابوس حتی</div><div><br></div><div>که روزی چنین بی برادر بمانم</div><div><br></div><div>و حالا که ماندم خدایا کمک کن</div><div><br></div><div>در این دشت سوزان ابوذر بمانم</div> </div> text/html 2012-11-30T20:01:38+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی تو را خواست؛ مرا از تو دور خواست http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/11 می خواستم ز عشق تو پروا کنم نشد &nbsp; &nbsp; &nbsp;گفتم که با غم تو مدارا کنم نشد<div><br></div><div>می خواستم برای تو تا سالهای سال &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;صدها غزل ترانه مهیا کنم نشد</div><div><br></div><div>تو آسمان شدی و مرا جا گذاشتی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دریا شدم مگر که تماشا کنم نشد</div><div><br></div><div>شبها نگاه مات مرا ماه دیده بود &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;وقتی که اشکهام به راهت چکیده بود</div><div><br></div><div>باور بکن بهار نماندم؛ جهان پیر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از شاخه هام سیب زمستانه چیده بود</div><div><br></div><div>حقم نبود اینکه مرا از تو دور خواست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شاید تو را برای خودش آفریده بود...</div> text/html 2012-09-07T05:14:00+01:00 mesle-abrha.mihanblog.com سجاد ابراهیمی آیین تماشا... http://mesle-abrha.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA">از آن روزی که فهمیدی دو رنگی های حاشا را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ز خاطر بردی ای آیینه آیین تماشا را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA">نه بایدها که شایدهای دنیا را یقین کردی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>میان حتم ها وا کردی آخر پای اما را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA">حقایق را رها کردی مرا مسحور چشمانت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کجا باید بیابم معجزات عهد موسی را؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA">مگو مهتاب هر شب خویش را از دور می بیند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span>نمی بیند اگر روزی بخشکانند دریا را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA">پری رو پارسا را در شب تقوا نمی خواهد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>به بلوا می کشاند پاکی ات چشم پریسا را...<o:p></o:p></span></p>